Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Frederike Mewe, eigenaar van Frederike Mewe Coaching en Train je talent.
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel de klant, kandidaat, deelnemer of cliënt genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

Betaling
Voor alle diensten geldt dat deze voorafgaand aan het programma dienen te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL39 INGB 0002890306 ten name van Train je talent, Haarlem. De opdrachtgever ontvangt daarvoor voorafgaand aan het programma een factuur. (Voor annulering zie Terugtrekking en restitutie). Wanneer betaling heeft plaatsgevonden, kan met een programma gestart worden.

Terugtrekking en restitutie
Wanneer opdrachtgever zich (online) heeft aangemeld, staat hij/zij aangemeld voor de activiteit van zijn/haar keuze. Terugtrekking voor een activiteit moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij Frederike Mewe. Je hebt het recht om binnen zeven werkdagen na aanmelding je aanmelding weer in te trekken, met inhouding van een aanbetalingsbedrag. Voor gemaakte afspraken geldt het volgende:

  • Voor afspraken die binnen een individueel programma vallen, geldt dat door cliënt tot 48 uur van tevoren kosteloos een nieuwe afspraak kan worden gemaakt. Bij afzegging binnen 48 uur, kan geen aanspraak gedaan worden op de afspraak.
  • Bij onderzoek geldt dat een afspraak door cliënt tot 48 uur van tevoren kosteloos kan worden verplaatst. Bij afzegging binnen 48 uur wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  • Voor een training/workshop/event geldt dat bij terugtrekking langer dan vier weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt met inhouding van een aanbetalingsbedrag. Bij terugtrekking binnen twee weken voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant, kandidaat is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten. Daarnaast is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op de opdrachtnemer rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens Uitvoering van de overeenkomst).

Beroepsgeheim en zorgvuldigheid
Opdrachtnemer behandelt alle informatie van opdrachtgevers als beroepsgeheim. Er is hierbij geen sprake van verjaring.
Informatie over opdrachtgevers geeft de opdrachtnemer alleen aan derden nadat de opdrachtgever hiervoor (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming heeft gegeven.
Alle informatie van de opdrachtgever wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door de opdrachtnemer, overeenkomstig de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Auteursrechten
De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van Frederike Mewe. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cliënt/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Tevredenheid

Frederike Mewe streeft continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een programma of de organisatie eromheen, kan per e-mail of brief kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Frederike Mewe is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Website
Frederike Mewe besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Informatie vermeld op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op de site niet (meer) actueel is. Tarieven en veranderingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Frederike Mewe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Frederike Mewe anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.